Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
TOPR.pl
Przekaż 1% podatku na działalność TOPR.
TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Piłsudskiego 63a, 34-500 Zakopane, NIP 736-000-78-64. 
2.    z Administratorem można się kontaktować:
       - pisemnie , na adres: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Piłsudskiego 63a, 
       34-500 Zakopane
       - za pomocą poczty elektronicznej, na adres:  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów .
4.    Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
5.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)    wypełnienia obowiązków statutowych i prawnych ciążących na Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym; 
  b)    realizacji umów zawartych z naszymi  kontrahentami;
  c)    w celach statystycznych
  d)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
6.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów    powszechnie obowiązującego prawa; 
  b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym przetwarzają dane osobowe 
7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub na mocy prawa
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 
e)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. .
10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
11.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka prywatności

Pliki cookies
W naszym serwisie używamy plików cookies, zapisywanych tymczasowo w komputerze użytkownika naszego serwisu i w większości przypadków pliki te są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.
W programie w którym przeglądamy serwisy internetowe można zmienić ustawienia lub usunąć informacje dotyczące plików cookies. 
 
Logi serwera

Wchodząc na naszą stronę , serwer który ją obsługuje automatycznie zapisuje  określone zestawy danych. Rekordy zapisywane w pliku dziennika (log file) zawierają następujące informacje:
adres URL odwiedzanej strony
godzina przesłania żądania
kod statusu
ilość przesłanych danych
adres URL strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany
kod odpowiedzi HTTP
Dane te są wykorzystywane do celów statystycznych, diagnozowania usterek i ze względów bezpieczeństwa (w celu zapobiegania nadużyciom).

 

...

W ramach powierzenia dla TOPR w roku 2021 zadania publicznego przez Województwo Małopolskie zrealizowali zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego na kwotę 180 000 złotych.