TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

Sprzęt i ekwipunek ratowniczy

Zakopane, 2015-11-02
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7/2015. Nazwa zadania:
Sprzęt i ekwipunek ratowniczy


Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

SIWZ - ekwipunek
1. Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym
2. Wykaz dostaw
3. Projekt umowy
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu
6. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext